Közérdekű adatok
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Hivatalos név: HM Zrínyi Geoinformációs és Toborzástámogató Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
Telephely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.
1093 Budapest, Fővám tér 11-12.
Postacím: 1276 Budapest, Pf.: 85
Telefon: + 36 1 336 2030
Fax: + 36 1 336 2043
E-mail: info@hmzrinyi.hu
Weboldal: www.hmzrinyi.hu

2. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGJELÖLÉSÉVEL, AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI
Szervezeti ábra: Letöltés

3. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV VEZETŐINEK ÉS AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK NEVE, BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE (TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME)

Név Munkakör/Tisztség Elérhetőség
Dr. Soltész Anikó Felügyelő Bizottság Elnök info@hmzrinyi.hu 1276 Budapest, Pf.: 85. +36 1 336-2030
Horváth Tamás Felügyelő Bizottság Tag info@hmzrinyi.hu 1276 Budapest, Pf.: 85. +36 1 336-2030
Molnár Otília Felügyelő Bizottság Tag info@hmzrinyi.hu 1276 Budapest, Pf.: 85. +36 1 336-2030
Kulcsár Gábor Ügyvezető info@hmzrinyi.hu 1276 Budapest, Pf.: 85. +36 1 336-2030
Farkas Gergely Operatív vezető info@hmzrinyi.hu 1276 Budapest, Pf.: 85. +36 1 336-2030
Zboray Zoltán Geoinformációs és légiképesség-fejlesztési igazgató info@hmzrinyi.hu 1276 Budapest, Pf.: 85. +36 1 336-2030
dr. Draveczki-Ury Ádám Kommunikációs igazgató info@hmzrinyi.hu 1276 Budapest, Pf.: 85. +36 1 336-2030
Bencsik Gábor Gazdasági igazgató info@hmzrinyi.hu 1276 Budapest, Pf.: 85. +36 1 336-2030
Pásztor Zoltán Kreatív tervező és sokszorosító igazgató info@hmzrinyi.hu 1276 Budapest, Pf.: 85. +36 1 336-2030
Dr. Hajdú Ferenc Zrínyi Kiadót vezető igazgató info@hmzrinyi.hu 1276 Budapest, Pf.: 85. +36 1 336-2030
Tölg-Molnár Beáta Rendezvényszervező igazgató info@hmzrinyi.hu 1276 Budapest, Pf.: 85. +36 1 336-2030

4. A SZERVEZETEN BELÜL ILLETÉKES ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGE (TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME) ÉS AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

5. TESTÜLETI SZERV ESETÉN A TESTÜLET LÉTSZÁMA, ÖSSZETÉTELE, TAGJAINAK NEVE, BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

6. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE VAGY ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLLÓ, VAGY ALÁRENDELTSÉGÉBEN MŰKÖDŐ MÁS KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK MEGNEVEZÉSE, ÉS 1. PONTBAN MEGHATÁROZOTT ADATAI
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

7. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET NEVE, SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE (POSTAI CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME), TEVÉKENYSÉGI KÖRE, KÉPVISELŐJÉNEK NEVE, A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV RÉSZESEDÉSÉNEK MÉRTÉKE
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

8. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZALAPÍTVÁNYOK NEVE, SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE (POSTAI CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME), ALAPÍTÓ OKIRATA, KEZELŐ SZERVÉNEK TAGJAI
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

9. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE, SZÉKHELYE, A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVET ALAPÍTÓ JOGSZABÁLY MEGJELÖLÉSE, ILLETVE AZ AZT ALAPÍTÓ HATÁROZAT, A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ALAPÍTÓ OKIRATA, VEZETŐJE, HONLAPJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYE
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

10. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT LAPOK NEVE, A SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ NEVE ÉS CÍME, VALAMINT A FŐSZERKESZTŐ NEVE
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

11. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELETTES, ILLETVE FELÜGYELETI SZERVÉNEK, HATÓSÁGI DÖNTÉSEI TEKINTETÉBEN A FELLEBBEZÉS ELBÍRÁLÁSÁRA JOGOSULT SZERVNEK, ENNEK HIÁNYÁBAN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELETT TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVNEK AZ 1. PONTBAN MEGHATÁROZOTT ADATAI
Az alapító és az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának teljes neve: honvédelmi miniszter
Székhely: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
Postacím: 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon: + 36 1 474 1155
Fax: + 36 1 474 1285
E-mail: miniszter@hm.gov.hu
Weboldal: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium
II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
1. 1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ, A SZERVRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK, VALAMINT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VAGY ÜGYREND, AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT
Alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök Letöltés
A szervezeti és működési szabályzat vállalatirányítást, tevékenységet, működést leíró kivonata Letöltés
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Letöltés

2. * AZ ORSZÁGOS ILLETÉKESSÉGŰ SZERVEK, VALAMINT A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESETÉBEN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

3. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

4. ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKORMÁNYZATI, ÉS EGYÉB HATÓSÁGI ÜGYEKBEN ÜGYFAJTÁNKÉNT ÉS ELJÁRÁSTÍPUSONKÉNT A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE, HATÁSKÖR GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA ESETÉN A TÉNYLEGESEN ELJÁRÓ SZERV MEGNEVEZÉSE, ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE, AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK, ELJÁRÁSI ILLETÉKEK (IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK) MEGHATÁROZÁSA, ALAPVETŐ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ IRAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA (HELYE, IDEJE), ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE, AZ ÜGYINTÉZÉS HATÁRIDEJE (ELINTÉZÉSI, FELLEBBEZÉSI HATÁRIDŐ), AZ ÜGYEK INTÉZÉSÉT SEGÍTŐ ÚTMUTATÓK, AZ ÜGYMENETRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ HASZNÁLT LETÖLTHETŐ FORMANYOMTATVÁNYOK, AZ IGÉNYBE VEHETŐ ELEKTRONIKUS PROGRAMOK ELÉRÉSE, IDŐPONTFOGLALÁS, AZ ÜGYTÍPUSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE, TÁJÉKOZTATÁS AZ ÜGYFELET MEGILLETŐ JOGOKRÓL ÉS AZ ÜGYFELET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

5. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT VAGY KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL FINANSZÍROZOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE, TARTALMA, A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE, A KÖZSZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ABBÓL ADOTT KEDVEZMÉNYEK
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

6. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL FENNTARTOTT ADATBÁZISOK, ILLETVE NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAI (NÉV, FORMÁTUM, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, AZ ADATOK FORRÁSA, KÉRDŐÍVES ADATFELVÉTEL ESETÉN A KITÖLTENDŐ KÉRDŐÍV), AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA BEJELENTENDŐ NYILVÁNTARTÁSOKNAK AZ E TÖRVÉNY SZERINTI AZONOSÍTÓ ADATAI; A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL - ALAPTEVÉKENYSÉGE KERETÉBEN - GYŰJTÖTT ÉS FELDOLGOZOTT ADATOK FAJTÁI, A HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, A MÁSOLATKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

7. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV NYILVÁNOS KIADVÁNYAINAK CÍME, TÉMÁJA, A HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, A KIADVÁNY INGYENESSÉGE, ILLETVE A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÉRTÉKE
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

8. A TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSEI ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, AZ ÁLLAMPOLGÁRI KÖZREMŰKÖDÉS (VÉLEMÉNYEZÉS) MÓDJA, ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, A TESTÜLETI SZERV ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, TOVÁBBÁ NYILVÁNOSSÁGA, DÖNTÉSEI, ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVEI, ILLETVE ÖSSZEFOGLALÓI; A TESTÜLETI SZERV SZAVAZÁSÁNAK ADATAI, HA EZT JOGSZABÁLY NEM KORLÁTOZZA
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

9. A TÖRVÉNY ALAPJÁN KÖZZÉTEENDŐ JOGSZABÁLYTERVEZETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK; A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE BENYÚJTOTT ELŐTERJESZTÉSEK A BENYÚJTÁS IDŐPONTJÁTÓL
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

10. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

11. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK SZAKMAI LEÍRÁSA, AZOK EREDMÉNYEI ÉS INDOKOLÁSUK
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

12. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVNÉL VÉGZETT ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI
A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.
13. * A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE, AZ ILLETÉKES SZERVEZETI EGYSÉG NEVE, ELÉRHETŐSÉGE, AZ INFORMÁCIÓS JOGOKKAL FOGLALKOZÓ SZEMÉLY NEVE
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. evi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján a HM Zrínyi Nonprofit Kft. kezelésében levő közérdekű adatok megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.
 • e-mailben: info@hmzrinyi.hu,
 • postai úton: 1276 Budapest, Pf: 85.,
 • faxon: +36 1 336 2030 számon.

 • 14. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS EREDMÉNYEI, IDŐBELI VÁLTOZÁSUK
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  15. A KÖZÉRDEKŰ ADATOKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS ADOTT SZERVRE VONATKOZÓ ADATAI
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  16. AZON KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK LISTÁJA, AMELYEKBEN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV AZ EGYIK SZERZŐDŐ FÉL
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  17. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LÉVŐ KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.
  18. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
  Vezető tisztségviselők Letöltés
  Vezető tisztségviselők elérhetőségei Letöltés
  Szerződések Letöltés

  19. * A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LEVŐ, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁRA ELÉRHETŐ KULTURÁLIS KÖZADATOK LISTÁJA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORMÁTUMOK MEGJELÖLÉSÉVEL, VALAMINT A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LEVŐ,
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  20. * A 19. SOR SZERINTI KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATA
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  21. * A 19. SOR SZERINTI KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁÉRT FIZETENDŐ DÍJAK ÁLTALÁNOS JEGYZÉKE, A DÍJSZÁMÍTÁS ALAPJÁT KÉPEZŐ TÉNYEZŐKKEL EGYÜTTESEN
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  22. * A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  23. * A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL MEGKÖTÖTT, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT KÖTÖTT KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK SZERZŐDŐ FELEINEK MEGJELÖLÉSE, A KIZÁRÓLAGOSSÁG IDŐTARTAMÁNAK, TÁRGYÁNAK, VALAMINT A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB LÉNYEGES ELEMEINEK MEGJELÖLÉSE
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  24. * A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KÖTÖTT, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  25. * A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI AZON JOGSZABÁLY, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ, KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS VAGY MÁS KÖTELEZŐ ERŐVEL BÍRÓ DOKUMENTUM (VAGY AZ ANNAK ELÉRHETŐSÉGÉRE MUTATÓ HIVATKOZÁS), AMELY AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTHATÓ KÖZADAT GYŰJTÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS TERJESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGEK JELENTŐS RÉSZÉNEK SAJÁT BEVÉTELBŐL VALÓ FEDEZÉSÉT ÍRJA ELŐ A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV RÉSZÉRE
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  26. Megfelelési tanácsadó
  A megfelelési tanácsadó neve: dr. Jelen Gábor
  Megfelelési tanácsadó elérhetősége: +36 30 088 6721; jelen.gabor@hmzrinyi.hu

  27. Integritási tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok
 • 2022. évi integritásjelentés Letöltés

 • 28. Szervezeti integritást sértő események és panaszbejelentés
  Az ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:
 • postai úton (1276 Budapest 22. Pf. 85)
 • elektronikus levélben (bejelentes@hmzrinyi.hu)

 • III. Gazdálkodási adatok
  A KÖZTULAJDONBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TAKARÉKOSABB MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY ALAPJÁN


  1. * A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSE, SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT BESZÁMOLÓJA VAGY ÉVES KÖLTSÉGVETÉS BESZÁMOLÓJA
  A társaság beszámolóinak megtekintéséhez kérem kattintson az alábbi linkre, és írja be a szükséges adatokat a kereséshez:
  Megtekintés

  2. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVNÉL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁRA ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAIRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTETT ADATOK, ILLETVE ÖSSZESÍTVE A VEZETŐK ÉS VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ILLETMÉNYE, MUNKABÉRE, ÉS RENDSZERES JUTTATÁSAI, VALAMINT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE, AZ EGYÉB ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK FAJTÁJA ÉS MÉRTÉKE ÖSSZESÍTVE
  Átlagos statisztikai állományi létszám: 277 fő (2024.01.31.) Juttatásokra vonatkozó összesített adatok: A HM Zrínyi Nonprofit Kft.-nél érvényben lévő cafetériaszabályzat alapján. Az éves keretösszeg bruttó 310 340 Ft/fő.
  A vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III/2. pontja alapján: Letöltés
  Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók: Letöltés

  3. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEZETTJEINEK NEVÉRE, A TÁMOGATÁS CÉLJÁRA, ÖSSZEGÉRE, TOVÁBBÁ A TÁMOGATÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI HELYÉRE VONATKOZÓ ADATOK, KIVÉVE, HA A KÖZZÉTÉTEL ELŐTT A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁST VISSZAVONJÁK VAGY ARRÓL A KEDVEZMÉNYEZETT LEMOND
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  4. A gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai
  Szerződések: Letöltés

  5. A KONCESSZIÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT NYILVÁNOS ADATOK (PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK, PÁLYÁZÓK ADATAI, AZ ELBÍRÁLÁSRÓL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK, PÁLYÁZAT EREDMÉNYE)
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  6. * A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NEM ALAPFELADATAI ELLÁTÁSÁRA (ÍGY KÜLÖNÖSEN EGYESÜLET TÁMOGATÁSÁRA, FOGLALKOZTATOTTAI SZAKMAI ÉS MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEI SZÁMÁRA, FOGLALKOZTATOTTJAI, ELLÁTOTTJAI OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZERVEZET TÁMOGATÁSÁRA, ALAPÍTVÁNYOK ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSRE) FORDÍTOTT, ÖTMILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ KIFIZETÉSEK
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  7. AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK LEÍRÁSA, AZ AZOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat.

  8. KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK
 • 2024. éves közbeszerzési terve 4.sz módosítása

 • 2024. éves közbeszerzési terv

 • 2023. évi közbeszerzési terv 3.sz. módosítása

 • 2023. évi közbeszerzési terv 1.sz. módosítása

 • 2023. évi közbeszerzési terv

 • 2022. évi közbeszerzési terv

 • 2021. évi közbeszerzési terv 2.sz. módosítása

 • 2021. évi közbeszerzési terv 1.sz. módosítása

 • 2021. évi közbeszerzési terv

 • 2020. évi közbeszerzési terv 2.sz. módosítása

 • 2020. évi közbeszerzési terv 1.sz. módosítása

 • 2020. évi közbeszerzési terv

 • 2019. évi közbeszerzési terv

 • 2018. évi közbeszerzési terv

 • 2017. évi közbeszerzési terv

 • 2016. évi közbeszerzési terv 1.sz. módosítása

 • 2016. évi közbeszerzési terv

 • 2015. évi közbeszerzési terv 1.sz. módosítása

 • 2015. évi közbeszerzési terv