section-62d6a0e

Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján

a) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.

Telephely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.

Postacím: 1276 Budapest, 22. Pf.: 85.

Telefon: +36 1 336 2030

Fax: +36 1 336 2043

Központi elektronikus levélcím: info@hmzrinyi.hu

A honlap URL-je: www.hmzrinyi.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti ábra LETÖLTÉS

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

NÉV MUNKAKÖR/TISZTSÉGELÉRHETŐSÉG
Bálintné Dr. Pálinkás Patrícia NóraFelügyelő Bizottság Elnökinfo@hmzrinyi.hu1276 Bp. 22. Pf.:85+36 1 336-2030
Bucsák GyőzőFelügyelő Bizottság Taginfo@hmzrinyi.hu1276 Bp. 22. Pf.:85.+36 1 336-2030
Molnár OtíliaFelügyelő Bizottság Taginfo@hmzrinyi.hu1276 Bp. 22. Pf.:85.+36 1 336-2030
Kulcsár GáborÜgyvezetőinfo@hmzrinyi.hu1276 Bp. 22. Pf.:85.+36 1 336-2030
Zboray ZoltánTérképészeti ágazati igazgatóinfo@hmzrinyi.hu1276 Bp. 22. Pf.:85.+36 1 336-2030
dr. Draveczki-Ury ÁdámKommunikációs ágazati igazgatóinfo@hmzrinyi.hu1276 Bp. 22. Pf.:85.+36 1 336-2030
Bencsik GáborGazdasági igazgatóinfo@hmzrinyi.hu1276 Bp. 22. Pf.:85.+36 1 336-2030

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Az alapító és az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának teljes neve: honvédelmi miniszter

Székhely: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.

Postacím: 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: +36 1 474 1155

Fax: +36 1 474 1285

Központi elektronikus levélcím: miniszter@hm.gov.hu

A honlap URL-je: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

·  Magyarország Alaptörvénye

·  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet)

·  a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Munkavéd. tv.)

·  a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

·  a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény

·  a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

·  a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény

·  a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

·  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.)

·  az 1992. március 24-én, Helsinkiben aláírt Nyitott Égbolt Szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi V. törvény

·  a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

·  az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

·  az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

·  egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény

·  a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

·  a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

·  a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény

·  a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

·  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

·  a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény

·  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

·  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

·  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

·  a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

·  a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény

·  a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény

·  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

·  az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény

·  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

·  az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

·  a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

·  a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

·  egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet

·  az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

·  a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

·  az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

·  a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

·  a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

·  a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

·  a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

·  az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

·  a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

·  a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

·  a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

·  a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet

·  a védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatokról, valamint a honvédelmi célú térképellátásról szóló 35/2000. (XII. 20.) HM rendelet

·  a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

·  a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet

·  a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet

·  a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség külső kommunikációjának rendjéről szóló 72/2011. (VI. 30.) HM utasítás

·  a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás

·  a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. honvédelmi érdekű tevékenységének igénybevételi rendjéről szóló 38/2021. (VII. 30.) HM utasítás

A szervezeti és működési szabályzat vállalatirányítást, tevékenységet, működést leíró kivonata LETÖLTÉS

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat LETÖLTÉS

2. * Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

13. * A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. evi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján a HM Zrínyi Nonprofit Kft. kezelésében levő közérdekű adatok megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

  • e-mailben: info@hmzrinyi.hu,
  • levélben a HM Zrínyi Nonprofit Kft. székhelyére, az ügyvezetőnek címezve: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.
  • faxon: +36 1 336 2043 számon.

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Vezető tisztségviselők LETÖLTÉS

Vezető tisztségviselők elérhetőségei LETÖLTÉS

Szerződések LETÖLTÉS

19. * A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

20. * A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

21. * A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

22. * A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

23. * A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

24. * A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

25. * A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

26. Megfelelési tanácsadó neve: dr. Csongrádi Zsófia Kata
Megfelelési tanácsadó elérhetősége: +36 30 661 3141; csongradi.zsofia@hmzrinyi.hu

Megfelelési tanácsadó által ellátott feladatok/tevékenységek

II. 27. Integritási tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok

II. 28. Szervezeti integritást sértő események és panaszbejelentés 

Az ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:

III. Gazdálkodási adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján

1. *  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A társaság beszámolóinak megtekintéséhez kérem kattintson az alábbi linkre, és írja be a szükséges adatokat a kereséshez: https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Átlagos statisztikai állományi létszám:  242 fő (2022.10.12.)

Juttatásokra vonatkozó összesített adatok: A HM Zrínyi Nonprofit Kft.-nél érvényben lévő cafetériaszabályzat alapján. Az éves keretösszeg bruttó 295 000 Ft/fő.

A vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III/2. pontja alapján: LETÖLTÉS

Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók LETÖLTÉS

3. *  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

4. *  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

Szerződések: LETÖLTÉS

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

6. *  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. esetében nincs ilyen adat

8. Közbeszerzési információk

section-5bc3e89

Kapcsolat

HM Zrínyi Nonprofit Kft.
Telephely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
Székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Könyv- és Térképbolt: 1024 Budapest, Fillér utca 14.

+36 1 336 2030

Támogatóink

A(z) Zrínyiek századai, 1508–1703 szakmai program megvalósítását 2021. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

MMA

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk: A hmzrinyi.hu weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.